Odpowiedzialność prawna i konsekwencje

za naruszenia godności osobistej

 

Czy wiesz, że:

a. lekceważące i obraźliwe zachowania wyrażone w słowach lub gestach;

b. lekceważące i obraźliwe zachowania ucznia w stosunku do nauczyciela lub innego pracownika szkoły w obecności osób trzecich;

c. prowokacyjne zachowanie wyrażone w słowach lub gestach;

d. nagrywanie lub fotografowanie pracowników szkoły bez ich wiedzy i zgody;

e. naruszenie prywatności i własności prywatnej tych osób;

f. użycie wobec nich przemocy fizycznej lub psychicznej;

g. pomówienia i oszczerstwa;

h. naruszenie ich nietykalności osobistej poprzez upublicznianie nieautoryzowanych

informacji w Internecie i innych mediach;

to przykłady zachowań, które uznaje się za naruszenie godności osobistej nauczyciela lub innego pracownika szkoły.

 

Zastanówmy się, jak często jesteśmy obserwatorami lub uczestnikami wyżej opisanych zachowań. Należy podkreślić, że sprawcę takich czynów chroni najczęściej sam pokrzywdzony- nie wnosząc skargi; gdyż np. znieważenie jest przestępstwem ściganym                   z oskarżenia prywatnego. Jednakże, w przypadku nauczyciela, organ prowadzący szkołę i dyrektor szkoły są obowiązani z urzędu występować w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla niego uprawnienia zostaną naruszone.

 

Zgodnie z art. 216 §1 Kodeksu karnego: „Kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność,

lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.”

 

Przestępstwo zniewagi może być popełnione przez każdego.  Przez zniewagę należy rozumieć takie zachowanie, które- według powszechnie przyjętych ocen- stanowi wyraz pogardy dla drugiego człowieka. Zniewagi można dopuścić się słowem, gestem, pismem, rysunkiem, za pomocą połączenia telefonicznego, poczty elektronicznej, serwisów społecznościach np. Facebook czy listu wysłanego na adres pokrzywdzonego.

 

Zgodnie z art. 63 ust.1 Karty Nauczyciela: Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta

z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.”

 

Zgodnie z art. 226 §1 Kodeksu karnego: „Kto znieważa funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną, podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”.

 

W przypadku popełnienia czynu karalnego przez ucznia, który nie ukończył 17 lat, należy zawiadomić policję lub sąd rodzinny, a w przypadku popełnienia przestępstwa przez ucznia, który ukończył 17 rok życia prokuratora lub policję.

 

 

Podstawa prawna:

·       Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny.

·       Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela.

·       Ustawa z dnia 28 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.

·       Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.