Procedura Postępowania Powypadkowego

w Szkole Podstawowej nr 12 im.  J.Kukuczki w Jastrzębiu-Zdroju

 

 

 

1.       Każdy wypadek ucznia wymaga podjęcia natychmiastowych działań.

2.       Pierwszej pomocy poszkodowanemu udziela się zgodnie z obowiązującymi zasadami . Ich znajomość  i  umiejętność  zastosowania nauczyciele zdobywają w trakcie obowiązkowych szkoleń z zakresu  udzielania pierwszej pomocy.

3.       Po stwierdzeniu zdarzenia, w wyniku którego uczeń doznał lekkiego skaleczenia, powierzchownego  zadrapania  lub innego drobnego urazu, w celu udzielenia  pierwszej pomocy,   należy odprowadzić go do gabinetu higienistki szkolnej.  Osobą, która odprowadza ucznia do gabinetu, może być; oprócz pracownika pedagogicznego; pracownik administracji/obsługi.

4.       Pracownik  pedagogiczny udzielający pomocy poszkodowanemu jest  zobowiązany zapewnić  opiekę uczniom, nad którymi sprawował pieczę.  

5.       W razie nieobecności higienistki , pomocy udziela nauczyciel posiadający kwalifikacje do udzielania pierwszej pomocy  przedmedycznej.

6.       Udzielający pomocy ma obowiązek poinformowania o wypadku i  jego okolicznościach dyrektora szkoły.

7.       Nauczyciel/higienistka (w zależności od tego,  kto udzielał pomocy) powiadamia o zdarzeniu rodziców/opiekunów prawnych ucznia i ustala z nimi ewentualną potrzebę  wcześniejszego przyjścia po dziecko do szkoły.

8.       Informację o powyższych ustaleniach powiadamiający odnotowuje w Zeszycie Wychowawcy  Klasy (obowiązek nie dotyczy higienistki, która prowadzi własną dokumentację).

9.       Do chwili przybycia rodziców/opiekunów prawnych ucznia opiekę nad nim sprawuje pracownik szkoły.

10.   Gdy istnieje podejrzenie, że wypadek, któremu uległ uczeń, wymaga pomocy medycznej; np. niepokojące objawy, widoczne rozległe obrażenia, urazy głowy-  dyrektor lub upoważniona przez niego osoba  wzywa pogotowie. 

11.   Dyrektor lub upoważniona przez niego osoba o wypadku  powiadamia niezwłocznie:

a.       rodziców/opiekunów prawnych  poszkodowanego ucznia,

b.      specjalistę ds. bhp,

c.       społecznego inspektora pracy,

d.      organ prowadzący; tj. Wydział Edukacji UM Jastrzębie- Zdrój,

e.      Radę Rodziców Szkoły Podstawowej nr 12 im. J. Kukuczki.

Wzór Zawiadomienia określa załącznik nr 7  do regulaminu.

12.   Jeżeli wypadek miał miejsce poza terenem szkoły; np. w trakcie wyjścia/imprezy/wycieczki odpowiedzialność za poszkodowanego spoczywa na kierowniku/opiekunie  klasy/grupy.         

13.     Jeśli doszło do:

a.       wypadku śmiertelnego/ciężkiego/zbiorowego- dyrektor dodatkowo niezwłocznie zawiadamia prokuraturę i kuratorium oświaty,

b.      zatrucia- powiatowy  inspektorat sanitarny.

14.   Dyrektor szkoły powołuje członków Zespołu powypadkowego w składzie:

a.       specjalista ds. bhp,

b.      społeczny inspektor pracy.

15.   Przewodniczącym zespołu jest specjalista ds. bhp lub społeczny inspektor pracy.

16.   Jeżeli z ważnych przyczyn w pracy zespołu nie może  uczestniczyć  któraś z ww. osób, w jego skład wchodzi  dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik legitymujący się przeszkoleniem w  zakresie bhp.

17.    Do czasu rozpoczęcia pracy Zespołu powypadkowego, dyrektor lub upoważniona przez niego osoba zabezpiecza miejsce wypadku w sposób wykluczający dopuszczenie osób niepowołanych.

18.   Zespół przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza dokumentację; w tym protokół powypadkowy.

19.   Przewodniczący poucza poszkodowanego i jego rodziców/opiekunów prawnych o przysługujących im prawach  w toku postępowania powypadkowego.

20.   W sprawach spornych rozstrzygające jest stanowisko przewodniczącego. Członek, który nie zgadza się z  jego  stanowiskiem, może złożyć odrębne zdanie zanotowane w protokole powypadkowym.

21.    Z treścią protokołu i innymi materiałami postępowania zaznajamia się poszkodowanego i jego rodziców/opiekunów prawnych.

22.   Protokół podpisany przez członków zespołu i dyrektora szkoły doręcza się:

a.       osobom uprawnionym do zaznajomienia się z materiałami postępowania powypadkowego w terminie 14 dni od zakończenia postępowania,

b.      organowi prowadzącemu i kuratorowi oświaty na ich wniosek.

Jeden egzemplarz pozostaje w dokumentacji szkolnej.

23.   W ciągu 7 dni od dnia doręczenia protokołu powypadkowego osoby powiadomione mogą złożyć ustne lub pisemne zastrzeżenia do ustaleń protokołu na ręce przewodniczącego zespołu.

24.   Zastrzeżenia rozpatruje organ prowadzący; tj. z ramienia gminy-  Wydział Edukacji UM Jastrzębie- Zdrój.

25.   Po rozpatrzeniu zastrzeżeń organ prowadzący może:

a.       zlecić dotychczasowemu zespołowi wyjaśnienie ustaleń protokołu lub przeprowadzenie określonych czynności dowodowych,

b.      powołać nowy zespół w celu ponownego przeprowadzenia postępowania.

26.   Do obowiązków dyrektora należy:

a.       prowadzenie Rejestru wypadków uczniów i pracowników szkoły,

b.      omawianie z pracownikami okoliczności i przyczyn wypadków oraz ustalanie środków niezbędnych do ich zapobiegania.