Regulamin ferii zimowych

„Zimowa przygoda 2017”

 

W okresie ferii zimowych  od 16.01.2017 r. do 23.01.2017 r. w ramach akcji „Zimowa przygoda 2017"

                           w Szkole Podstawowej Nr 12  im. Jerzego Kukuczki  w Jastrzębiu- Zdroju  będą organizowane zajęcia dla dzieci naszej szkoły.

      

I.  Zasady ogólne.

1.    Organizator ferii dołoży wszelkich starań, aby umożliwić dzieciom aktywny i ciekawy wypoczynek, w możliwie najlepszych warunkach i pod właściwą opieką.

2.    Organizator ferii zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie ferii podyktowanych szczególnymi względami, na które nie ma bezpośredniego wpływu.

3.   Mając na uwadze dobro i bezpieczeństwo wszystkich uczestników ferii, organizator zastrzega sobie prawo do zastosowania środków dyscyplinarnych w stosunku do osób w sposób rażący łamiących zasady uczestnictwa podczas ferii.

4.     Za szkody materialne spowodowane przez uczestnika ferii, odpowiedzialność finansową ponoszą jego rodzice lub opiekunowie prawni.

Organizator nie odpowiada za zagubienie, zniszczenie, bądź kradzież  wartościowych     przedmiotów uczestników ferii, dlatego też prosimy  o pozostawienie cennych rzeczy  w domach.

5.     Rodzice lub opiekunowie prawni są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do szkoły i z powrotem.

6.     W razie zaistniałych zdarzeń losowych, wypadków, problemów wychowawczych podczas ferii natychmiast powiadamia się rodziców lub opiekunów prawnych uczestnika ferii.

 

 

 

 

 

 

 

II. Uczestnicy ferii zimowych mają prawo do:

1.     Uczestnictwa w zabawach, wycieczkach i innych atrakcjach przewidzianych programem ferii.

2.     Realizacji zajęć zgodnie z programem ferii.

3.     Wykwalifikowanej opieki pedagogicznej oraz kadry instruktorskiej do przewidzianych zajęć.

4.     Uzyskania niezbędnej pomocy od opiekuna.

5.     Otrzymania materiałów potrzebnych do zajęć.

 

III.   Uczestnicy ferii zimowych mają obowiązek:

1.     Zapoznać się wraz z rodzicami/ opiekunami prawnymi z programem, regulaminem ferii                            oraz bieżącymi informacjami organizacyjnymi dotyczącymi ferii.

2.     Przestrzegać niniejszego regulaminu.

3.     Przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz przeciwpożarowych.

4.     Przestrzegać regulaminu wycieczek szkolnych podczas wyjść i wyjazdów. 

5.   Słuchać i wykonywać prośby i polecenia opiekunów oraz innych upoważnionych osób.

6.     Posiadać obuwie zmienne i strój sportowy w szkole lub odpowiedni ubiór do przewidzianych                zajęć podczas wyjść, wyjazdów.

7.     Natychmiast powiadamiać opiekuna o zaistniałych problemach i wypadkach.

8.     Szanować cudzą i osobistą własność.